Algemene voorwaarden
 

 

 

Algemene voorwaarden

Producten via EPTQ Filler Europe zijn bedoeld voor professioneel gebruik en door hiervoor opgeleide personen. Hiermee worden mensen bedoeld met een filler opleiding, schoonheidsspecialisten, huidtherapeuten, medisch specialisten, cosmetisch artsen of met een andere relevante achtergrond. Onze producten zijn voor getrainde filler professionals en BIG geregistreerde professionals.1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die worden gedaan via de webwinkel of bestellingen voor “bedrijven” te noemen B2B. Wij hebben geen verkoop aan de consument.
1.2 Bij het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze "algemene voorwaarden". Bent u niet akkoord met onze algemene voorwaarden dan is bestelling niet mogelijk.
1.3 Wij als B2B nemen geen retour zendingen aan, bestelde goederen zijn en blijven uw eigendom. Consumentrecht is dus voor B2B niet van toepassing.
1.4 EPTQ Filler Europe garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. LEVERING
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal EPTQ Filler Europe bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van EPTQ Filler Europe zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door EPTQ Filler Europe geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. PRIJZEN
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s en exclusief 21% BTW.

4. B2B
4.1 EPTQ Filler Europe heeft een B2B (business to business) webshop, herroepingsrecht op producten is hier dus niet van toepassing.
4.2 Koper, is niet gerechtigd de producten terug te zenden. Geschiedt dit toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. EPTQ Filler Worldwide is in dat geval vrij om de producten voor rekening en risico van koper onder derden op te slaan.
4.3 Koper kan getekend aankoopcontract niet ontbinden.
4.4 Koper kan via webshop reeds bestelde orders niet ontbinden en niet terugsturen.
4.5 Wij nemen als B2B leverancier dus geen retourzendingen aan, deze zijn en blijven u eigendom.

5. BTW 21%
5.1 Zoals benoemt op punt 3.3 zijn onze prijzen excl. btw. Na bestelling in onze webshop zal hier automatisch 21% op berekend worden. Dit voor zowel leveringen in Nederland en als in andere Europese landen. Wij hanteren dus voor elke order een belasting van 21%. Ook op de transportkosten is 21% btw belast.
5.2 BTW vrij (btw verlegd) is alleen mogelijk via deze website als u kiest voor zakelijk, bij de adresgegevens bij het winkelwagentje. Er zal dan gevraagd worden om uw vat nummer, vult u deze juist in dan wordt btw van 21% geannuleerd en wordt de betaling btw verlegd. .

6. FACTUREN
6.1 Na u bestelling wordt u factuur naar u gemaild, let erop de mail kan ook in u spam box terecht komen. Een factuur wordt maar éénmalig verstrekt.
6.2 Kopie factuur aanvragen is mogelijk via eptqfiller@kpnmail.nl tot maximaal 3 maanden na uw aankoop/order boeking.
6.3 Het is niet mogelijk om facturen na uw bestelling door ons aan te laten passen. De gegevens komen op de factuur zoals u die zelf heeft ingevoerd. Na uw bestelling is er ook geen mogelijkheid om andere goederen te laten bijplaatsen op dezelfde factuur.
6.4 Het is niet mogelijk om uw factuur naam, adres of andere gegevens aan te passen of erbij te laten voegen door ons. De gegevens komen op de factuur zoals u dit zelf heeft aangemeld. Dus naam aanpassing, adres aanpassen, plaatsnaam, firmanaam, kvk melding, btw.nr melding etc etc is nadien niet meer mogelijk. Bij eventueel b.t.w. nummervermelding wensen, zal u die zelf bij de firmanaam gelijk moeten invoeren. Ons automatisch systeem zet de gegevens op de factuur zoals u die dus zelf heeft ingevoerd.
6.5 Het is niet mogelijk om reeds gefactureerde facturen (reeds betaalde facturen) om deze nadien btw vrij te maken. U had dit van te voren aan moeten geven. Credit verzoeken kunnen hier nadien ook niet voor ingediend worden. U moet dit van te voren aanvragen, zie hiervoor punt 5.2.
6.6 Bij bestelling of andere overeenkomsten ontvangt u van ons een factuur met de betalingstermijn van uiterlijk 5 werkdagen. Gaat u niet over tot betaling zal uw bestelling vervallen.

7. VERZENDING
7.1 Alle orders die voor 12:00 uur besteld zijn worden dezelfde werkdag verzonden, orders die daarna binnenkomen worden de dag later verzonden. Dit geldt dus alleen bij werkdagen, wij zijn gesloten op zondag en maandag, rest zijn werkdagen. Bij bestelling in sluitingstijd wordt uw order de eerstkomende werkdag verzonden.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 EPTQ Filler Europe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. U behoord daar de juiste opleiding voor te hebben gevolgd, ook hier zijn wij niet voor aansprakelijk. Onze producten zijn voor getrainde professionals en BIG geregisteerde professionals.

9. AANBIEDINGEN
9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Aanbiedingen van EPTQ Filler Europe gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.3 EPTQ Filler Europe kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
9.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

10. OVEREENKOMST
10.1 Een overeenkomst tussen EPTQ Filler Europe en een afnemer komen tot stand nadat een bestelling opdracht door EPTQ Filler Europe op haalbaarheid is beoordeeld.
10.2 EPTQ Filler Europe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt door een vooruitbetaling.

11. AFBEELDINGEN / SPECIFICATIES
11.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van EPTQ Filler Europe gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. OVERMACHT
12.1 EPTQ Filler Europe is niet aansprakelijk, indien er voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen op het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoers moeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van EPTQ Filler Europe alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 EPTQ Filler Europe behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen enkel geval is EPTQ Filler Europe gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien EPTQ Filler Europe bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1 Eigendommen van alle door EPTQ Filler Europe aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij EPTQ Filler Europe zolang de afnemer de vorderingen van EPTQ Filler Europe uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van EPTQ Filler Europe wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, renten en kosten, één en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door EPTQ Filler Europe geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan EPTQ Filler Europe of een door EPTQ Filler Europe aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin EPTQ Filler Europe haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht EPTQ Filler Europe zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan EPTQ Filler Europe.

14. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen EPTQ Filler Europe en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Bosch kennis, tenzij EPTQ Filler Europe de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. GEGEVENSBEHEER
15.2 EPTQ Filler Europe respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

16. ONDERSTEUNING / KLACHTEN
16.1 U kunt u onbegrip over onze werkwijze of personeel altijd aan ons vermelden zodat we met u naar een oplossing kunnen zoeken. Wij gaan ervan uit dat wij met u naar alle redelijkheid alles kunnen bespreken. Als u onbegrip over onze werkwijze heeft en die niet met ons heeft besproken maar op sociaal media of andere commerciële instanties verschijnen, dan kunt u ook niet meer bij EPTQ Filler Europe terecht voor back up of een bestelling van producten. U onbegrip moet wel binnen 5 werkdagen bij ons schriftelijk gemeld zijn via eptqfiller@kpnmail.nl
16.2 Klachten worden nadien doorgezet naar onze klanten service, verzekering of eventueel onze bedrijfsadvocaat. Wij of onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch nemen zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen onze uiterste best doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen vier weken in behandeling te nemen en af te ronden.
16.3 Onder onbegrip verstaan wij normale vragen of opmerking, geen bedreigende teksten of teksten met als ondertoon een bedreiging bijvoorbeeld "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" .Deze mails zullen niet door ons normaal in behandeling komen. Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van EPTQ Filler Europe zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten en behandeling wijze tips zal dan ook vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen. Uw orders worden door ons geweigerd en niet behandeld, u ontvangt via ons geen goederen mee.
16.4 Geeft u aan, telefonisch of via email bericht het niet eens te zijn met onze "algemene voorwaarden" terwijl u wel akkoord heeft gegeven bij uw bestelling en wilt u hierna een klacht indienen, dan zal deze worden afgewezen. Ontvangen wij nadien bedreigende teksten zoals "ik ga jullie melden bij ....." - "ik ga er werk van maken bij ...... " - "ga mijn advocaat inschakelen" - "ga jullie juridisch aansprakelijk stellen" Wij wachten dan uw bedreigende klacht verder af, daarna zal onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch dit dan zelf met u afwikkelen. De ondersteuning van EPTQ Filler Europe zal dan verder vervallen, dat wil ook zeggen ondersteuning producten advies en behandel tips zijn dan vervallen. Ook zal uw bedrijfsaccount voor het inloggen in onze webshop vervallen, u kunt geen enkele bestelling meer bij ons plaatsen. Uw orders worden door ons geweigerd en niet behandeld, u ontvangt via ons geen goederen meer.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2021 LANETTE Medical Cosmetics | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel